Com treballem

Sensibilització 4 anys i sensibilització 5 anys

Considerem que és molt important que l’infant “aprengui a escoltar” la música, a apreciar-la i gaudir-la, i que en la preparació cap a la pràctica musical, vocal o instrumental, transmetem l’estimació per la música.

Fem servir la cançó com a eix vertebrador, perquè en ella podem treballar aspectes rítmics i melòdics, la memorització textual i melódica, la concentració, la sensibilitat i la interpretació musicals així com el gust per cantar individualment i col.lectivament.

És indispensable que el ritme musical i el  moviment natural siguin viscuts fisiològicament. Donem importància a l’escolta rítmica i a través de diferents marxes, danses, mímica… trobem en el nen la seva expressivitat corporal i la plasticitat tant necessàries per la interpretació musical en la pràctica instrumental.

Música 1

Seguim la mateixa metodologia que sensibilització 5 anys però introduïm la grafia musical.

A l’edat de sis anys el nen comença Primer de Primària a l’escola on està en contacte amb la lectura i escriptura de les lletres. És per això que creiem convenient que el nen es familiaritzi amb els signes musicals d’una manera lúdica i agradable.

La cançó continua sent l’eix vertebredor on el nen descobreix a través d’ella el nom dels ritmes, el nom de les notes, diferents tipus d’intervals i diferents compassos, ja que interioritza, viu i memoritza tant la cançó, que pot entendre i raonar el que està fent. Així doncs, el nen, és capaç d’escriure la notació musical i altres grafies en la seva llibreta de pentagrama.

Música 2 i 3

Seguim la mateixa metodologia que Música 1 però introduïm el Solfeig pròpiament dit (o el que és el mateix, el Llenguatge Musical referent a la lectura de notes i ritmes cantats i recitats). Continua sent a través de la cançó on descobrim la notació i grafies musicals i iniciem l’aprenentatge de llegir i afinar lectures musicals cantant el nom de les notes en clau de sol i clau de fa tot portant el compàs.

No podem deixar de banda el fet de tenir cura de la cal.ligrafia, ja que diversos estudis han demostrat la seva importància en el desenvolupament de competències i de la motricitat fina.

A Música 2 els alumnes comencen a aprendre a tocar l’instrument que han escollit.

Grau Inicial i posteriors

La part del llenguatge pràctic (lectura, ritme, dictat) es continua treballant amb la mateixa metodologia que iniciem a Música 2, adequant-la a l’edat dels alumnes.

A partir del Grau Inicial comencem a treballar la part teòrica amb els llibres del Trinity College. Aquests llibres estan escrits en anglès, això permet que vagin agafant vocabulari musical en aquesta llengua.

Creiem que és molt interessant la integració de l’instrument a les classes de llenguatge. Això facilita la comprensió teòrica, l’estructura formal de les obres, la motivació, l’educació de l’oïda i la cohesió de grup. Els alumnes han de portar els seus instruments dos cops al mes a les classes de llenguatge segons el calendari que es dóna al començar el curs.

Instruments

Les classes d’instrument s’imparteixen de manera individual perquè considerem que cada alumne té unes necessitats especifiques i el ritme d’aprenentatge ha de ser adequat a les seves aptituds.

És en els assajos per les audicions i les sessions d’instrument a les classes de llenguatge on es fa un treball de grup perquè també creiem que és important per completar la seva educació musical.

A finals de juny els alumnes demostren les seves aptituds individuals apreses durant el curs en els exàmens oberts que fem en format d’audició perquè considerem que tocar de manera individual davant del públic els forma com a musics i els ajuda a enfortir la seva personalitat.